top of page

ירושה ועזבון

למשרד התמחות הנוגעת לסכסוכי משפחה בענייני ירושה וצוואות, המשרד זכה בשורה ארוכה של הליכים בתחום צוואות וירושות, התנגדות לצוואה, התנגדות למתן צו ירושה.
תחום הירושות והצוואות הוא תחום ייחודי, בעל מורכבות יתר, והדורשת התמחות והבנה מעמיקים של תחום זה.
יודגש כי מרבית הליכי הירושה בהם מעורב המשרד הם חסויים, ראה  פרסומים המעידים על מורכבות הליכי הירושה:

הצוואה שבוטלה: גברי בנאי התנצל וטען שהעדות שנתן לא נכונה

הצוואה שבוטלה: גברי בנאי התנצל וטען שהעדות שנתן לא נכונה

Play Video